aboutus
QC Hồ sơ
Chứng chỉ FCC-ID cho cả Máy phát và Máy thu thu được trong năm 2016

Chứng nhận CE CE cho cả Máy phát và máy thu thu được trong năm 2015

ISO 9001: 2008 được chứng nhận cho cửa hàng đúc của chúng tôi

Sản phẩm vượt qua tất cả các thử nghiệm cứng nhắc trước khi giao hàng

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc